Kullanım Şekli:

Mikropellet kapsül aç karnına kullanılmalıdır. Kapsül içindeki
mikropelletler çiğnenmemeli ya da ezilmemelidir. Duodenal ve gastrik
ülserde günde 1×1 kapsül (30 mg) yemekten önce alınmalıdır. Tedavi
süresi 4 haftadır. Reflü özofajit’de 1×1 kapsül (30 mg) yemekten önce
8 hafta kullanılmalıdır. Zollinger Ellison Sendromunda günde 1×2
kapsül (60 mg) yemekten önce alınmalıdır. Maksimum doz 180 mg olup,
120 mg üstü dozlar ikiye bölünerek verilmelidir.

Endikasyonları:

Duodenal ülser, H. pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser,
gastrik ülser, NSAİ ilaçlar ile ilişkili gastrik ülser,
gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajit, Zolinger-Ellison
sendromunun da dahil olduğu patolojik hipersekresyon durumları, 1-17
yaş pediyatrik hastalarda görülen semptomatik gastroözofageal reflü
hastalığı ve erozif özofajitin kısa süreli tedavisinde de
kullanılmaktadır.

Kontrendikasyonları:

Lansoprazole karşı aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

18 yaşın altındakilerde güvenilirliği ve etkinliği henüz
gösterilmediğinden, kullanılmamalıdır. Yaşlılarda doz ayarlamasına
gerek yoktur. Yaşlılarda, mide asit salgısı ve diğer mide
fonksiyonları yaşa bağlı olarak azalabilir. Bu grup yaşlılarda,
dikkatli olunmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, plazma
düzeyi eğrisinin altındaki alan (AUC) artar ve ilacın atılımı gecikir.
Bu yüzden günde 30 mg’ın üzerine çıkılmamalıdır. Yüksek dozlarla
yapılan hayvan araştırmalarında, lansoprazolün fetüs kanında anne
kanına göre daha yüksek yoğunluklara ulaştığı, tavşanlarda fetüs
mortalitesinde yükselmeye neden olduğu saptanmıştır. Bu yüzden,
gebelerde ya da gebe kalma olasılığı yüksek olan kadınlarda
kullanılmamalıdır. Lansoprazol, anne sütüne geçer. Olası riskler
yüzünden emzirenlerde kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık belirtileri
görülebilir. Bu tür aşırı duyarlılık belirtilerinin ortaya çıktığı
hastalarda, tedaviye son verilmelidir. Bazı hastalarda karaciğer
transaminazlarında yükselme görülebileceğinden, özellikle karaciğer
bozukluğu olan hastalar yakından izlenmelidir. Ayrıca ender olarak;
anemi, lökopeni, eozinofili, kabızlık, diyare, bulantı, ağız kuruluğu ,
karında şişkinlik, baş ağrısı, uyku hali ya da uykusuzluk ve ateş
görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

Lansoprazol, sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur.
Lansoprazolün teofilin ile birlikte kullanımı teofilin klirensinde
minör (%10) bir artış oluşturabilir. Bu nedenle, teofilin ile birlikte
kullanım sırasında gereğinde doz ayarlaması yapabilmek için hastalar
yakından takip edilmelidir. Lansoprazolün sukralfat ile birlikte
kullanımı biyoyararlanımını %30 oranında azaltmaktadır. Bu yüzden,
lansoprazol sukralfat alımından en az yarım saat önce kullanılmalıdır.
Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için,
biyoyararlanımları açısından gastrik pH’nın önemli oIduğu ketokonazol,
ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini
etkileyebilir. Lansoprazol antasitlerle birlikte kullanılabilir.