Kullanım Şekli:

Zespira 2 yaş ve daha büyük pediyatrik hastalar ve yeişkinlerdeki astımın
profilaksisi ve kronik tedavisinde, alerjik rinitin semptomlarının
giderilmesinde endikedir. 2-5 yaş arasındaki çocuklar: Astım veya
mevsimsel alerjik rinitte akşamları günde bir kez olmak üzere 4 mg.
6-14 yaş arasındaki çocuklar: Astım veya mevsimsel alerjik rinitte
akşamları günde bir kez olmak üzere 5 mg. 14 yaşından büyüklerde:
Astım veya mevsimsel alerjik rinitte akşamları günde bir kez olmak
üzere 10 mg. Zespiranın astım kontrol parametreleri üzerindeki
terapötik etkisi bir gün içinde ortaya çıkar. Aç veya tok karnına
alınabilir. Hastalara, astımın kötüleştiği dönemlerin yanı sıra,
astımları kontrol altındayken de Zespira almaya devam etmeleri
öğütlenmelidir. Zespira hastanın mevcut tedavi rejimine eklenebilir.
Tek başına bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına
alınamayan hastaların tedavi rejimlerine Zespira eklenebilir. Klinik
yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra), hastanın
bronkodilatör tedavisi gerektiği oranda azaltılabilir. İnhale
kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda Zespira tedavisi ek
klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda
azaltılabilir. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidler aniden
kesilebilir. İnhale kortikosteroidlerin yerine hemen Zespira
başlanmamalıdır.

Endikasyonları:

Gündüz ve gece semptomlarının önlenmesi dahil, astımın profilaktik ve kronik
tedavisinde, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisinde ve
egzersizin yol açtığı bronkokonstriksiyonun önlenmesinde endikedir.
Alerjik rinitin (mevsimsel ve pereniyal) gündüz ve gece semptomlarının
giderilmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Bu ürünün her hangi bir bileşenine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Uyarılar:

Akut astım ataklarının tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu
nedenle, akut astım ataklarını tedavi etmek için oral
kullanılmamalıdır. Lökotrien reseptör antagonistleri dahil olmak üzere
anti-astım ajanları alan hastalarda sistemik kortikosteroid dozunun
azaltılmasını takiben bazı nadir vakalarda; eozinofili, vaskülitik
döküntü, kötüleşen pulmoner semptomlar, kalp komplikasyonları, ve/veya
sistemik bir eozinofilik vaskülit olan ve bazen Churg-Strauss sendromu
olarak tanımlanan nöropati görülmüştür. Gebe kadınlarda
araştırılmamıştır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Altı
yaş altı çocuk hastalarda güvenilirlik ve etkinliği araştırılmamıştır.

Yan Etkileri:

Genel olarak yalnızca baş ağrısı bildirilmiştir. Karın ağrısı, bulantı,
diyare, gastroenterit, influenza, farenjit, sinuzit, öksürük, nazal
konjestiyon, yorgunluk, kırgınlık ve uyku hali diğer istenmeyen
reaksiyonlardır. Klinik çalışmalarda kanıtlanmayan ancak şüphelenilen
istenmeyen etkiler: Ödem, ajitasyon ve huzursuzluğu içeren psikiyatrik
reaksiyonlar, anafilaksi, anjioödem ve ürtiker içeren alerji, göğüs
ağrısı, titreme, ağız kuruluğu , baş dönmesi ve artraljidir.

İlaç Etkileşimleri:

Birlikte fenobarbital uygulanan hastalarda, montelukast plazma
konsantrasyon eğrisi altında kalan alan (AUC) yaklaşık %40 azalmıştır.
Montelukast hepatik stokrom P-450 CYP3A4 ile metabolize olur ve
fenitoin, fenobarbital, rifampisin gibi bu enzimin indükleyicisi olan
maddeler ile birlikte verildiğinde plazma değerinde gözle görülür bir
azalma olur.