Kullanım Şekli:

Hafif ve orta şiddetteki olgularda, hasta göz/gözlere günde 3 kez 1.5 cm
uzunluğunda pomad uygulanır. Ciddi enfeksiyonlarda ise hasta
göz/gözlere her 3-4 saatte bir, iyileşme sağlanıncaya kadar 1.5 cm’lik
pomad uygulanmalıdır. İyileşmeden sonra doz azaltılarak kesilmelidir.
Endikasyonları:
Tobramisin geniş bir spektrumda Gram-negatif ve Gram-pozitif oftalmik
patojenlere etkili, suda eriyen aminoglikozid bir antibiyotiktir.
Stafilokoklar (S. aureus ve S. epidermidis -koagülaz pozitif ve
negatifler dahil ve penisiline dirençli suşlar dahil-), Streptokoklar
(Grup A beta-hemolitik suşlar, bazı non-hemolitik suşlar ve bazı
Streptococcus pneumonia suşları), Pseudomonas aeruginosa, E. coli,
Klabsiella mirabilis (indol-negatif) ve indol-pozitif Proteus suşları,
Haemophilus influenzae ve H. aegyptius, Moraxella lacunata ve
Acinobacter calcoaceticus (Herelea vaginacola) ve bazı Neisseria
türlerinin etken olduğu göz ve ilintili (adneksial) dokulardaki
eksternal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonları:
Tobramisin ve müstahzarların içerdiği diğer maddelerden birine karşı
aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyarılar:
Tobramisinle yapılan tedavi sırasında klinik yanıt dikkatle
izlenmelidir. Bazı olgularda topikal uygulanan aminoglikozidlere karşı
aşırı duyarlılık oluşabilmektedir. Bu tür bir reaksiyonun oluşması
halinde, tobramisin uygulaması kesilmelidir. Diğer antibiyotik
müstahzarlarında olduğu gibi tobramisin müstahzarlarının uzun süreli
kullanımı da mantarlar gibi tedaviye duyarlı olmayan
mikroorganizmaların aşırı üremesiyle sonuçlanabilir. Süperenfeksiyon
oluşması halinde uygun bir tedavi hemen başlatılmalıdır. Ancak
oftalmik pomadların korneal yara iyileşmesini geciktirebileceği daima
hatırlanmalıdır. Değişik tür deney hayvanlarında insan sistemik
dozunun otuz katına kadar dozlarla yapılan araştırmalar tobramisinin
üreme ve fetüs üzerinde herhangi bir zarara neden olmadığını
göstermiştir. Ancak gebe kadınlarda yapılmış yeterli sayıda ve iyi
kontrollü çalışma yoktur. Hayvan yanıtları, insan yanıtları için daima
belirleyici olamayacağından, bu ilaç, gebelere kesin gerekiyorsa
uygulanmalıdır. Tobramisin kullanımıyla anne sütü emen bebeklerde
ortaya çıkabilecek yan etkiler nedeniyle, annenin sağlığı yönünden
önemi göz önüne alınarak, ilacın mı yoksa emzirmenin mi kesilmesi
gerektiği iyice tartılmalıdır.
Yan Etkileri:
Oftalmik olarak uygulanan tobramisinin en sık görülen yan etkisi göz
kapaklarında gözde sulanma, göz kapağında kaşınma, ve şişme,
konjunktival eritem gibi lokal oküler toksisite ve aşırı duyarlılık
reaksiyonlarıdır.
İlaç Etkileşimleri:

Topikal uygulanan tobramisinle birlikte sistemik aminoglikozid uygulanması
halinde total serum aminoglikozid konsantrasyonlarının izlenmesi
önerilir.