Kullanım Şekli:

20-40 kg arası çocuklar (6-12 yaş arası): Günde tek doz 1/2 tablet. 40 kg
üzerindeki çocuklar yetişkinler: Günde tek doz 1 tablet. Tedavi
süresi: Tinea pedis 2-6 hafta; Tinea korporis, kruris 2-4 hafta;
Kutanöz kandidiyazis 2-4 hafta; Tinea kapitis 4 hafta; Onikomikoz 6
hafta-3 ay.

 

Endikasyonları:

Tinea capitis, deri enfeksiyonlarında (tinea corporis, tinea cruris, tinea
pedis) ve Candida cinsi (ör. Candida albicans) mantarların neden
olduğu maya enfeksiyonlarında, enfeksiyonun bölgesinin, şiddeti ve
genişliği ile bağlantılı olarak oral tedavinin gerekli olduğu
durumlarda endikedir. Oral yolla uygulanan terbinafin pityriasis
versicolor’da etkili değildir.

 

Kontrendikasyonları:

Terbinafin’e ve formülasyonda kullanılan yardımcı maddelerden herhangi
birisine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi, yorgunluk, sarılık,
koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğer fonksiyon
bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse hepatik orijin
değerlendirilerek tedaviye son verilmelidir. Daha önceden karaciğer
hastalığı bulunan hastalarda yapılan tek doz farmakokinetik çalışmalar
terbinafin klirensinin yaklaşık %50 oranında azalabildiğini
göstermiştir. Prospektif klinik çalışmalarda kronik veya aktif
karaciğer hastalığı bulunan hastalarda terbinafinin terapötik
kullanımı çalışılmadığından tavsiye edilmemektedir. Böbrek fonksiyon
yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 50 ml/dk altında
olanlar veya serum kreatinini 300 mcmol/l üzerinde olanlar) ilacı yarı
dozda almalıdırlar. Gebelik kategorisi B’dir. Gebe kadında klinik
deneyim sınırlı olduğundan, muhtemel yararlanma beklentisi, muhtemel
riskleri geçmediği sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Terbinafin sütle atılır, bu nedenle oral yolla terbinafin tedavisi
gören kadınlar emzirmemelidirler.

Yan Etkileri:

En sık görülen yan etkiler gastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi,
iştahsızlık, dispepsi, bulantı, hafif karın ağrısı, ishal), ciddi
olmayan deri reaksiyonları (döküntü, ürtiker) ve kas iskelet
reaksiyonları (artralji, miyalji) dir. Seyrek:  İlacın bırakılmasından
birkaç hafta sonra genellikle geçen tad kaybı dahil tad
bozukluklarıdır. Ender: Çok ender karaciğer yetmezliği dahil önemli
hepatobiliyer disfonksiyon (kolestatik yapıda). Çok ender: Ciddi deri
reaksiyonları (Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz) ve
anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Deride ilerleyici kızarıklık
ve döküntü olursa tedavi kesilmelidir. Çok ender: Nötropeni,
agranülositoz veya trombositopeni gibi  hematolojik bozukluklar
bildirilmiştir. Çok ender: Nedensel bir ilişki henüz saptanmadığı
halde saç dökülmesi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

Terbinafin, i.v. kafein uygulamasında klirensi %19 oranında azaltır.
Terbinafin, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. İn vitro
çalışmalar, terbinafinin CYP2D6 ilişkili metabolizmayı inhibe ettiğini
göstermiştir. Bu in vitro bulgu başlıca bu enzim tarafından metabolize
edilen trisiklik antidepresanlar, beta blokerler, seçici serotonin
geri alım inhibitörleri ve B tipi mono amino oksidaz inhibitörleri
gibi bileşikler için eğer tedavi aralıkları da darsa klinik olarak
önemli olabilir. Terbinafinin plazma klirensi metabolizmayı indükleyen
(örn.rifampisin) ilaçlarla artırılabilir ve sitokrom P450’yi inhibe
eden ilaçlarla (örn.simetidin) inhibe edilebilir. Bu tür ilaçlarla
birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygun biçimde
düzenlenmelidir.