tansiyon ilaçları isimleri tansiyon ilaçları isimleri ilaç isimleri

LERCADİP (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Önerilen dozu günde tek doz, yemekten önce 10 mg’dır. Bireysel olarak hasta yanıtına göre doz 20 mg’a yükseltilebilir. Maksimum antihipertansif etkinin belirgin hale gelmesi iki hafta alabileceğinden doz ayarlanması kademeli olmalıdır. Şiddetli hipertansiyonda doz ayarlanması periyodu kısaltılmalıdır. Yaşlılarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dozun günde 20 […]

Leave a Comment

LIBRADIN (Modifiye Salımlı Kapsül)

Kullanım Şekli: Önerilen başlangıç dozajı, sabahları alınmak üzere günde bir kez 10 mg’dır. Gerekli görüldüğü takdirde dozaj, günde bir kez 20 mg’a çıkartılabilir. Dozajı arttırma kararı, yalnızca başlangıç dozajında tam stabilite elde edildikten sonra alınabilir. Bu, genellikle 3-6 haftalık bir süreyi kapsar. 18 yaşın altındaki çocuklara ilişkin veri bulunmadığından, barnidipin çocuklarda kullanılmamalıdır. Hafif-orta dereceli böbrek […]

Leave a Comment

LODOZ (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde günde bir kez 1 tablet uygulanır. Hafif veya orta şiddette karaciğer ya da böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi >30 ml/dak) olgularında doz ayarlaması gerekmez. Endikasyonları: Hipertansiyon tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Bisoprolol ile bağlantılı: Şiddetli astım ve kronik obstrüktif bronkopnömopatiler; belirgin kalp yetmezliği; kardiyojenik şok; hasta sinüs sendromu; ikinci ve üçüncü derece, cihaz kullanılmayan atriyoventriküler […]

Leave a Comment

LOPRESOR (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz 100-150 mg’dır. Sabahları tek doz veya 2 kısma bölünmüş dozlar halinde çiğnenmeden kullanılmalıdır. Gerekirse doz 300 mg’a yükseltilebilir. Endikasyonları: Beta1-selektif beta-blokerdir. Hipertansiyon (kan basıncını düşürmek, kardiyovasküler ve koroner mortalite ile morbidite riskini azaltmak), angina pektoris, supraventriküler taşikardi dahil olmak üzere kalp ritim bozuklukları, miyokard enfarktüsünün idame tedavisi, palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları, migren […]

Leave a Comment

LOSARTİL (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Aç karnına veya tok karnına kullanılabilir. Hipertansiyon: Çoğu hasta için başlangıç ve idame dozu günde bir kez 50 mg’dır. Maksimum antihipertansif etki, tedavinin başlangıcından 3 ila 6 hafta sonra elde edilir. Bazı hastalar, doz bir kez 100 mg’a çıkarıldığında ek bir yarar görebilirler. İntravasküler hacim azalması olan hastalarda (örneğin yüksek doz diüretik tedavisi […]

Leave a Comment

LOSAPRES Plus (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Losapres Plus’ın (losartan 50 mg/hidroklorotiazid 12.5 mg) başlangıç ve izleme dozu günde bir kez tek tablettir. Yeterli yanıtın alınamadığı hastalarda günlük doz bir kerede alınan iki tablete çıkarılabilir. Maksimum doz günde bir defa iki tablettir. Losapres Plus’ın (losartan 100 mg/hidroklorotiazid 25 mg) tedavi ve maksimum dozu günde bir kez tek tablettir. Maksimum antihipertansif […]

Leave a Comment

NİPİDOL (Tablet)

Kullanım Şekli: Hipertansiyon ve anjina tedavisinde önerilen mutad başlangıç dozu günde 1 kez 5 mg’dır. Bu dozaj bireysel yanıta göre 10 mg’a çıkartılabilir. Endikasyonları: Hipertansiyon tedavisinde endikedir ve hastaların çoğunluğunda kan basıncının kontrolünde tek ilaç olarak kullanılabilir. Tek bir antihipertansif ajanla yeterince kontrol altında tutulamayan hastalar, amlodipin ilavesinden yarar sağlayabilirler. Amlodipin tiyazid diüretikleri, alfa blokerler, […]

Leave a Comment

OLMETEC (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Erişkinler: Olmetec’in önerilen başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dır. Kan basıncı bu dozla yeterli ölçüde kontrol edilemeyen hastalarda doz, optimal bir doz olarak günde bir kez 20 mg’a yükseltilebilir. Kan basıncında ek bir azaltma gerekiyorsa günde maksimum 40 mg’a artırılabilir veya hidroklorotiyazid tedavisi eklenebilir. Her gün aynı zamanda, örneğin sabah kahvaltısında alınması […]

Leave a Comment

TARKA (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günde tek doz 1 Tarka 180/2 kapsül önerilir. Kreatinin klirensi 10-30 ml/dakika olan hastalarda tedaviye günde tek doz 1 Tarka 120/0.5 kapsülle başlanması önerilir. Gerekirse doz günde tek doz 1 Tarka 180/1 kapsüle çıkartılabilir. Bu hastalarda düzenli aralıklarla rutin olarak serum potasyum ve kreatinin kontrolleri gereklidir. Karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda tedaviye günde tek […]

Leave a Comment

RİLACE (Tablet)

Kullanım Şekli: Esansiyel hipertansiyon, Renovasküler hipertansiyon: Tedaviye günlük 2.5-5 mg’lık tek dozla başlanmalı ve bu doz optimal etki elde edilinceye kadar kontrollü bir şekilde arttırılmalıdır. Etkili mutad doz günde bir defa, 10-20 mg‘dır. Tavsiye edilen maksimum doz günde bir defa 40 mg’dır. Diüretik kullanan hastalar: Diüretikle tedavi edilmekte olan hastalarda, Lisinopril ile tedaviye başlamadan 2-3 […]

Leave a Comment