hipertansiyon ilaçları hipertansiyon ilaçları ilaç isimleri

LERCADİP (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Önerilen dozu günde tek doz, yemekten önce 10 mg’dır. Bireysel olarak hasta yanıtına göre doz 20 mg’a yükseltilebilir. Maksimum antihipertansif etkinin belirgin hale gelmesi iki hafta alabileceğinden doz ayarlanması kademeli olmalıdır. Şiddetli hipertansiyonda doz ayarlanması periyodu kısaltılmalıdır. Yaşlılarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dozun günde 20 […]

Leave a Comment

LIBRADIN (Modifiye Salımlı Kapsül)

Kullanım Şekli: Önerilen başlangıç dozajı, sabahları alınmak üzere günde bir kez 10 mg’dır. Gerekli görüldüğü takdirde dozaj, günde bir kez 20 mg’a çıkartılabilir. Dozajı arttırma kararı, yalnızca başlangıç dozajında tam stabilite elde edildikten sonra alınabilir. Bu, genellikle 3-6 haftalık bir süreyi kapsar. 18 yaşın altındaki çocuklara ilişkin veri bulunmadığından, barnidipin çocuklarda kullanılmamalıdır. Hafif-orta dereceli böbrek […]

Leave a Comment

LODOZ (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde günde bir kez 1 tablet uygulanır. Hafif veya orta şiddette karaciğer ya da böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi >30 ml/dak) olgularında doz ayarlaması gerekmez. Endikasyonları: Hipertansiyon tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Bisoprolol ile bağlantılı: Şiddetli astım ve kronik obstrüktif bronkopnömopatiler; belirgin kalp yetmezliği; kardiyojenik şok; hasta sinüs sendromu; ikinci ve üçüncü derece, cihaz kullanılmayan atriyoventriküler […]

Leave a Comment

LOPRESOR (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz 100-150 mg’dır. Sabahları tek doz veya 2 kısma bölünmüş dozlar halinde çiğnenmeden kullanılmalıdır. Gerekirse doz 300 mg’a yükseltilebilir. Endikasyonları: Beta1-selektif beta-blokerdir. Hipertansiyon (kan basıncını düşürmek, kardiyovasküler ve koroner mortalite ile morbidite riskini azaltmak), angina pektoris, supraventriküler taşikardi dahil olmak üzere kalp ritim bozuklukları, miyokard enfarktüsünün idame tedavisi, palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları, migren […]

Leave a Comment

LOSARTİL (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Aç karnına veya tok karnına kullanılabilir. Hipertansiyon: Çoğu hasta için başlangıç ve idame dozu günde bir kez 50 mg’dır. Maksimum antihipertansif etki, tedavinin başlangıcından 3 ila 6 hafta sonra elde edilir. Bazı hastalar, doz bir kez 100 mg’a çıkarıldığında ek bir yarar görebilirler. İntravasküler hacim azalması olan hastalarda (örneğin yüksek doz diüretik tedavisi […]

Leave a Comment

LOSAPRES Plus (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Losapres Plus’ın (losartan 50 mg/hidroklorotiazid 12.5 mg) başlangıç ve izleme dozu günde bir kez tek tablettir. Yeterli yanıtın alınamadığı hastalarda günlük doz bir kerede alınan iki tablete çıkarılabilir. Maksimum doz günde bir defa iki tablettir. Losapres Plus’ın (losartan 100 mg/hidroklorotiazid 25 mg) tedavi ve maksimum dozu günde bir kez tek tablettir. Maksimum antihipertansif […]

Leave a Comment

LOXİBİN (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Loxibin’in mutad başlangıç dozu günde bir kere 50 mg’dır. İntravasküler volüm azalması olan hastalarda (diüretik tedavisi) ve karaciğer hastalarında başlangıç dozu 25 mg olmalıdır. Loxibin günde 1 veya 2 defa ve total günlük doz 25-100 mg arasında olmak üzere verilebilir. Yaşlı hastalarda, böbrek hastalarında, hatta hemodiyalizde olan hastalarda başlangıç dozunun değiştirilmesine gerek yoktur. […]

Leave a Comment

MICARDIS (Tablet)

Kullanım Şekli: Erişkinler: Doz günde bir kez 40 mg’dır. Bazı hastalar 20 mg’lık günlük doz ile fayda sağlayabilirler. Maksimum dozu günde tek doz 80 mg’dır. Tiyazid grubu diüretikler ile kombine olarak kullanılabilir. Endikasyonları: Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: İçerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, şiddetli böbrek yetmezliği, biliyer obstrüktif bozukluklar, şiddetli karaciğer yetmezliği olanlarda […]

Leave a Comment

NITROLINGUAL (Sprey)

Kullanım Şekli: Angina pektoris krizi başlangıcında veya efordan hemen önce 0.4 mg-0.8 mg’lık doz kullanılır. Akut sol kalp yetmezliği veya miyokard enfarktüsünde dolaşım kontrol edilerek ve sistolik kan basıncını 100 mm Hg’nin üzerinde olması koşuluyla 0.4-1.2 mg uygulanmalıdır. İstenen etkilerin sağlanmaması durumunda 10 dakika sonra aynı dozlar tekrarlanabilir. Koroner anjiografiden önce profilaktik olarak 0.4-0.8 mg […]

Leave a Comment

NILVADIS (Mikropellet Kapsül)

Kullanım Şekli: Değiştirilmiş salımlı mikropellet kapsül sabahları bütün olarak ve bir miktar su ile yutulmalıdır. Kahvaltıdan sonra alınması önerilir. Önerilen başlangıç dozu, her sabah bir adet 8 mg’lık değiştirilmiş salımlı mikropellet kapsüldür. 2-4 haftalık tedavi sonrasında istenen antihipertansif etki elde edilemezse, günlük doz bir defada 16 mg’a çıkarılabilir. Sirozu olan hastalarda biyoyararlanımı arttığından, 8 mg […]

Leave a Comment