hipertansiyon ilaç isimleri hipertansiyon ilaç isimleri ilaç isimleri

TENDURA (tablet)

Kullanım Şekli: Hipertansif hastalarda başlangıç dozu günde 1 mg’dır. Tedavinin 1-2 hafta süreyle günde 1 mg ile sürdürülmesi önerilir. Daha sonraki 1-2 haftada günde bir defa verilen 2 mg’a çıkarılabilir. Kan basıncında istenen azalmayı gerçekleştirmek için hastanın kişisel yanıtına bağlı olarak 4, 8 veya 16 mg’a çıkarılabilir. Benign prostat hiperplazisinde, başlangıç dozu günde bir defa […]

Leave a Comment

RİLACE (Tablet)

Kullanım Şekli: Esansiyel hipertansiyon, Renovasküler hipertansiyon: Tedaviye günlük 2.5-5 mg’lık tek dozla başlanmalı ve bu doz optimal etki elde edilinceye kadar kontrollü bir şekilde arttırılmalıdır. Etkili mutad doz günde bir defa, 10-20 mg‘dır. Tavsiye edilen maksimum doz günde bir defa 40 mg’dır. Diüretik kullanan hastalar: Diüretikle tedavi edilmekte olan hastalarda, Lisinopril ile tedaviye başlamadan 2-3 […]

Leave a Comment

RİLACE Plus (Tablet)

Kullanım Şekli: Mutad doz günde 1 defa 1 veya 2 Rilace Plus Tablet’tir. Bu doz kreatin klirensi 30 ml/dakika’dan fazla olan hastalar için önerilmektedir. Ciddi renal bozukluk durumlarında Lisinopril-Hidroklorotiyazid kombinasyonunun kullanılması önerilmemektedir. Endikasyonları: Kombine terapiyi gerektiren hastalarda esansiyel hipertansiyonun tedavisi için kullanılır. Kontrendikasyonları: Anüride kontrendikedir. İçindeki maddelerden herhangi birine hassasiyeti olanlarda, geçmişinde ADE tedavisi görürken […]

Leave a Comment

KAPRİL (Tablet)

Kullanım Şekli: Kapril tablet yemeklerden bir saat önce aç karnına alınmalıdır. Hipertansiyonda başlangıç dozu günde 2-3 kez 12.5-25 mg olmalı, iki hafta içinde olumlu bir sonuç alınmazsa doz günde 3 kez olmak üzere 50 mg’a yükseltilmelidir. Gerekirse doz daha da artırılabilir. Maksimum günlük doz 450 mg dır. Kalp yetmezliğinde önerilen başlangıç dozu günde 2-3 kez […]

Leave a Comment

XALATAN (Göz Damlası)

Kullanım Şekli: Günde 1 kez hasta gözlere 1 damla uygulanır. Optimal etki akşamları uygulandığında elde edilir. Endikasyonları: Açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu artmış hastalarda artmış göz içi basıncını düşürmede endikedir. Kontrendikasyonları: İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Uyarılar: İris içindeki kahverengi pigmenti artırarak göz rengini tedricen değiştirebilir. Bu etki özellikle […]

Leave a Comment

XALACOM (Göz Damlası)

Kullanım Şekli: Erişkinler için önerilen doz (yaşlılar dahil): Önerilen tedavi, hastalıktan etkilenmiş göz(ler)e günde bir kez, bir damla damlatılması şeklindedir. Bir doz atlandığında, tedaviye, bir sonraki dozu önceden planlandığı zamanda uygulayarak devam edilmelidir. Endikasyonları: Beta-blokerler, prostaglandinler veya intraoküler basıncı azaltan diğer ilaçlara yeterli yanıt vermeyen oküler hipertansiyonu ve açık-açılı glokomu olan hastalarda intraoküler basıncı düşürmede […]

Leave a Comment

ENAPRİL (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz hipertansiyonda başlangıç için 1×5 mg ve daha sonra elde edilen cevaba göre 1-2×10-40 mg’dır. Hasta aynı zamanda diüretik tedavisi görmekteyse başlangıç dozu günde 2.5 mg’dır. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital ve/veya diüretik tedavisine yardımcı olarak başlangıçta 2.5 mg ve daha sonra 10-20 mg uygulanır. Endikasyonları: Esansiyel hipertansiyon ve renovasküler hipertansiyonun tedavisinde endikedir. […]

Comments (1)

ENALAP (Tablet)

Kullanım Şekli: Esansiyel hipertansiyonda başlangıç dozu günde 1 kez olmak üzere 5 mg’dır. Dozaj sağlanan yarara göre ayarlanarak günde 1 ya da 2 kezde verilmek üzere 10-40 mg’lık idame doza geçilir. Renovasküler hipertansiyonda tedaviye 5 mg ile başlanır ve ihtiyaca göre doz ayarlanır. Hastaların çoğu 20 mg’lık doza iyi yanıt verirler. Endikasyonları: Esansiyel hipertansiyon ve […]

Leave a Comment

ENAPRİL Plus (Tablet)

Kullanım Şekli: Günde 1 kez, 1 tane Enapril Plus Tablet alınır. Kreatinin klirensi 30-80 ml/dak ise; Enapril Plus günde 1/2 tablet olarak alınır. Kreatinin klirensi <30 ml/dak ise; Enapril Plus Tablet kullanılmamalıdır. Endikasyonları: ADE İnhibitörü antihipertansif ve diüretik etkilidir. Kombine terapiyi gerektiren hastalarda esansiyel hipertansiyonun tedavisi için kullanılır. Kontrendikasyonları: İlacın enalapril maleat, hidroklorotiyazid veya sülfonamid […]

Leave a Comment

ENEAS (Tablet)

Kullanım Şekli: Klinik olarak uygun olduğunda, monoterapiden doğrudan doğruya kombinasyon tedavisine geçiş düşünülebilir. Erişkinler (yaşlılar dahil): Önerilen doz günde bir tablettir. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda Eneas kontrendikedir. Hafif-orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda ne enalapril ne de nitrendipin monoterapi şeklinde kontrendike değildir; fakat, böyle durumlarda Eneas verilmesi konusunda deneyim bulunmamaktadır. Bu hastalara verilmesi gerektiğinde, […]

Leave a Comment