Kullanım Şekli:

Kadınlarda kısırlık: Tedavi günlük doz 75-150 IU FSH olacak şekilde
ayarlanır. Overler cevap vermezse, dozaj, estradiol salgısında
yükselme ve foliküllerde büyüme olana kadar yavaş yavaş yükseltilir.
Ovülasyonu başlatmak için 5000 veya 10000 IU hCG, son HMG
uygulanmasından 1-2 gün sonra adale içine enjekte edilir. Erkeklerde
sterilite: Başlangıçta, haftada, 3×1000-3000 IU uygulanır. Normal
testesteron serum düzeyleri sağlandığında, bir kaç ay, ek olarak,
haftada bir HMG uygulanır, verilecek olan doz; 3×75-150 IU FSH +
75-150 IU LH’dır.

Endikasyonları:

Gonadların yetersiz endojen uyarısına bağlı fertilite bozukluklarında
kullanılır. Kadında: Anovülasyon kökenli infertilite, folikül
olgunlaşması bozukluğu ve/veya corpus luteum yetersizliği (polikistik
over hastalığı, PCOD dahil), yardımla üreme programlarında (ör. in
vitro fertilizasyon/embriyo transfer-GIFT/ZIFT) çoğul folikül
gelişimini uyarmak amacıyla kontrollü over hiperstimülasyonunda
endikedir. Erkekte: Hipogonadotropik hipogonadizme bağlı spermatogenez
bozukluğunda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Over, testis ve hipofiz tümörü olan hastalarla ve hamile kadınlarda
kontrendikedir.

Uyarılar:

Gonadotropin preparatları ile ovülasyon indüksiyonu sonrası oluşan
gebeliklerde artmış bir çoğul gebelik riski vardır. Mevcut verilerin
analizi, ovülasyon indüksiyonu ve yardımla üreme programlarında
gonadotropin kullanımının artan konjenital malformasyon riski
taşıdığını göstermemektedir. Tedaviye başlanmadan önce genital
organlarında anatomik anormallik olmadığı muayene ile saptanmalıdır.
Gonadotropin düzeylerinin ölçülmesi suretiyle primer gonadal yetmezlik
olasılığı ekarte edilmelidir. Kontrol edilemeyen gonad dışı
endokrinopati (ör: tiroid ya da adrenal bozukluklar) varlığı bertaraf
edilmelidir. Kadın hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sırasında belli
aralıklarla estrojen düzeylerinin tayini ve over büyüklüğünün ölçümü
ve eğer mümkün olursa ultrasonografi yapılmalıdır. Estrojen düzeyleri
takibeden 2-3 gün içinde çok süratle (günlük miktarın 2 katından
fazla) artabilir ve muhtemelen çok yüksek değerlere ulaşabilir. Eğer
bu istenmeyen hiperstimülasyon (IVF/ET ya da GIFT/ZIFT tedavisinin bir
parçası olmak dışında) oluşursa, uygulanmaya hemen son verilmelidir.
Bu durumda hCG verilmemelidir, çünkü bu fazda LH-aktif gonadotropin
uygulanması çoğul ovulasyonların yanısıra, over hiperstimülasyon
sendromuna da neden olabilir. Bu uyarı özellikle polikistik over
hastalığı olan hastalar açısından önem taşımaktadır. Hafif over
hiperstimülasyonun klinik belirtileri gastrointestinal problemler
(ağrı, bulantı, diyare), göğüslerde ağrı ile overlerde ve over
kistlerinde bir miktar büyümedir. Nadir olarak hayatı tehdit eden over
hiperstimülasyon sendromu olur. Bu durum çatlama olasılığı yüksek
büyük over kistleri, assit, sıklıkla hidrotoraks ve nadiren de
tromboembolik olaylar ile karakterizedir.

Yan Etkileri:

Üriner gonadotropin preparatlarının kullanımıyla ilgili olarak çok nadir
allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bunlar çoğunlukla enjeksiyon
yerinde ağrı ve kızarıklık ile döküntü ve ateş gibi genel
reaksiyonlardır. Anaflaktik reaksiyonları ile ilgili kesin bir
raporlama yoksa da bu olasılık göz önünde bulundurularak ilk uygulama
tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Ayrıca pulmoner ve kardiyovasküler
komplikasyonlar ile hemoperiton nadir olarak bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

Klomifen ile birlikte kullanımı foliküler cevabı artırabilir. GnRH
agonisti ile pituiter desensitizasyondan sonra yeterli bir foliküler
cevap için daha yüksek doz gerekli olabilir.