Kullanım Şekli:
Depresyon tedavisinde günlük doz bölünerek verilen 75 mg’dır (günde
2×37.5 mg). Birkaç hafta sonra daha fazla klinik düzelme isteniyorsa,
doz bölünerek verilen 150 mg’a kadar yükseltilebilir (günde 2×75 mg).
Yemekle beraber alınması önerilir.

Endikasyonları:
Depresyon tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Venlafaksine aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda
kontrendikedir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı
kontrendikedir.

Uyarılar:

MAO inhibitörleri kullanımının kesilmesinin hemen ardından Venlafaksin
kullanımına başlanması ve Venlafaksin kullanımının kesilmesini takiben
hemen MAO inhibitörleri kullanımına başlanması ile bazıları ciddi olan
advers reaksiyonlar bildirilmiştir. MAO inhibitörleri ve venlafaksin’e
benzer farmakolojik özellikleri olan diğer antidepresanlarla birlikte
veya ardarda kullanım ile nöroleptik malignant sendroma benzer tremor,
bulantı, kusma, kasılma ve aynı zamanda hipertermi ve bazen fatal
etkileşim reaksiyonları bildirilmiştir. Bu yüzden, MAOI ile birlikte
veya MAOI tedavisinin kesilmesini takibeden 14 gün içinde
kullanılmamalıdır. Venlafaksin kullanımına son verildikten sonra bir
MAOI’ne başlamadan önce en az 7 gün geçmelidir. Reversible MAO
inhibitörü olan moklobemid kullanımının kesilmesi ve Venlafaksin
tedavisine başlanması arasında geçmesi gereken zaman 14 günden az
olabilir. Ancak, MAO inhibitörleri ile ilgili advers reaksiyonların
riskinden dolayı moklobemidden venlafaksin tedavisine geçerken yeterli
bir zaman aralığı verilmesi sağlanmalıdır. MAOI ile selektif serotonin
reuptake inhibitörleri veya trisiklik antidepresanların birlikte
kullanılması ile de benzer etkileşim ve advers reaksiyonlar
bildirilmiştir. İntihar riski tüm depresif hastalarda düşünülmelidir.
Tüm antidepresanlar gibi Venlafaksinde daha önce epileptik kasılmalar
görülmüş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar kızarıklık,
ürtiker veya benzer bir alerjik reaksiyon görüldüğünde doktorlarına
bildirmeleri konusunda uyarılmalıdırlar. Özellikle madde kötüye
kullanımı ve bağımlılık öyküsü olan hastalarda suistimal riski vardır.
Bu nedenle Venlafaksin kullanımı sırasında tolerans gelişimi, doz
arttırımı veya ilaç alışkanlığı gibi venlafaksin’in yanlış ve kötüye
kullanım belirtileri gözlenmelidir. Orta şiddette veya ciddi renal
yetmezlik veya karaciğer sirozu olan hastalarda, venlafaksin ve aktif
metabolitlerinin klirensi azaldığından bu maddelerin eliminasyon yarı
ömrü uzar. Bu durumda düşük doz gerekli olabilir. Hastalar, araba
dahil tehlikeli makineleri, ilaç tedavisinin onları advers olarak
etkilemediğinden emin oldukları zaman kullanmaları konusunda
uyarılmalıdırlar. Alkol ile beraber kullanılmamalıdır. Potansiyel
yararı, riskinden fazla değil ise gebelikte veya emzirmekte olan
anneler tarafından kullanılmamalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda
güvenilirliği ve etkenliği kanıtlanmadığından kullanımı tavsiye
edilmez.

Yan Etkileri:

Yan etkiler; diyare, hipertansiyon, anormal rüya görme, baş dönmesi, ağız
kuruluğu, uykusuzluk, sinirlilik, uyuşukluk gibi sinir sistemi
şikayetleri; anoreksi, konstipasyon, mide bulantısı ve kusma gibi
gastrointestinal şikayetler; anormal ejakülasyon/orgazm, terleme ve
kuvvetsizliktir. 200 mg/gün’ün üzerinde dozlarla tedavi edilen
hastalarda, rutin kan basıncı kontrolleri önerilebilir. Kilo
değişiklikleri görülebilir. Antidepresanların kesilmesi ile meydana
gelen etkileri nedeniyle dozunun kademe kademe azaltılması ve
hastaların kontrol altında tutulması tavsiye edilir. Konjestif kalp
yetmezliği, aritmi, göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, ekimoz ve serebral
hemoraji de dahil hemoraji nadiren bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Venlafaksin’in monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanımı
kontrendikedir. Venlafaksinin haloperidol, klozapin ve varfarin ile
birlikte kullanımının, serum ilaç düzeylerinde yükselme ve laboratuvar
değerlerinde değişiklikler gibi etkileşimlere neden olduğu
bildirilmiştir. Venlafaksinin diğer antidepresanlar veya
elektrokonvulsif terapi ile birlikte kullanımını değerlendiren klinik
çalışmalar mevcut değildir.