Rehidatasyona ilave olarak akut diyarede 4 yaşından küçük çocuklar ve yetişkinlerde, kronik diyarede ise yetişkinlerde endikedir.

YAN ETKİLERİ:

Yan etkilerin çoğunluğu doza bağlı, geçici etkilerdir ve ilacın dozunun azaltılması veya kesilmesi ile kaybolurlar. Ancak, bugüne kadarki klinik deneyime göre, diğer sulfonilürelerle olduğu gibi aşırı duyarlılık ile ilgili bazı yan etkiler ciddi olabilir, bazı durumlarda fatalite bildirilmiştir. Tüm Vücut: Klorpropamid ile disülfiram benzeri reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir (Bkz. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER bölümü). Santral ve Periferik Sinir Sistemi: Baş dönmesi ve baş ağrısı. Endokrin reaksiyonlar: Bazı nadir durumlarda klorpropamid ile, uygun olmayan antidiüretik hormon (ADH) sekresyonu sendromundakiyle aynı reaksiyonlar görülmüştür. Bu sendromun belirtileri aşırı su retansiyonu nedeniyle ortaya çıkan hiponatremi, düşük serum osmolalitesi ve yüksek idrar osmolalitesidir. Bu reaksiyon diğer sulfonilürelerle de görülmüştür. Gastrointestinal:Gastrointestinal rahatsızlıklar en sık görülen reaksiyonlardır. Hastaların %5’inden azında bulantı, %2’sinden azında diare, kusma, anoreksi ve açlık hissi görülmüştür. Diğer gastrointestinal rahatsızlıklar hastaların %1’inden azında ortaya çıkmıştır. Doza bağlıdırlar ve doz azaltılması ile kaybolma eğilimindedirler. Hematolojik reaksiyonlar: Sulfonilürelerle lökopeni, agranulositoz, trombositopeni, hemolitik anemi, aplastik anemi ve pansitopeni görülmüştür. Karaciğer/Safra: Nadiren kolestatik sarılık görülebilir. Bu durum gelişirse klorpropamid kesilmelidir..Klorpropamid ile hepatik porfiri naidren görülmüştür. Metabolik/ Beslenme: Hipoglisemi (Bkz. UYARILAR ve ÖNLEMLER- DOZ AŞIMI bölümleri). Deri ve ekleri: Hastaların %3’ünden azında kaşıntı bildirilmiştir. Ürtiker, makulopapüler erupsiyonlar gibi diğer allerjik deri reaksiyonları, hastaların yaklaşık %1’i yada daha azında görülmüştür. Bunlar geçici olabilir ve klorpropamide devam edilse bile düzelebilir. Eğer deri reaksiyonlarında düzelme olmazsa ilaca devam edilmemelidir. Diğer sülfonilürelerle olduğu gibi, porfiri cutanea tarda ve fotosensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Eritema multiforme ve eksfoliatif dermatite kadar ilerleyen deri erupsiyonları da bildirilmiştir.

UYARI VE ÖNLEMLER:

Çocuklarda 48 saat ve erişkinlerde 10 günden fazla kullanılmaz. Etken maddeye aşırı duyarlı hastalarda, gebelerde, laktasyonda, 4 yaşından küçük çocuklarda ve psödomembranöz kolitde kullanılmaz. Ülseratif kolitte dikkatle kullanılmalıdır.