- Venöz trombozun profilaksi ve tedavisinde,
– Embolik olaylarla seyreden atrium fibrilasyonlarında,
– Pulmoner embolinin profilaksi ve tedavisinde,
– Koroner tıkanıklığın yardımcı tedavisinde endikedir.

YAN ETKİLERİ:

Organ ya da dokularda kanamalar, priapizm ve çok seyrek olarak ürtiker, aşırı duyarlılık reaksiyonları, karın krampları ve deri nekrozları bildirilmiştir.

UYARI VE ÖNLEMLER:

Varfarin sodyumun kanda yarılama süresi 2.5 gündür.Bu nedenle günlük idame dozlarında doz birikim ve etki etki artışı görülebilir. Uygulanan doz protrombin zamanına ve diğer uygun koagülasyon testleri ile yapılan periodik saptamalara göre ayarlanmalıdır. Kanın pıhtılaşma ve kanama zamanlarının tayini, tek başına tedavinin kontrolü için yeterli değildir. Heparin “tek-dönemli” protrombin zamanını uzatır. Bu nedenle heparin ve coumadin’in birlikte verildiği durumlarda intravenöz son hepari,n dozuna 5 saat sonra subkütan son heparin dozundan 24 saat sonra protrombin zamanı tayin edilmelidir. Aşağıdaki durumlarda, antikoagülan tedavi riski, tedavisiz bırakılmış tromboz ya da emboli riskinden deha fazla olabilir. Bu nedenle antikoagülan uygulanımı dikkatle yapılacak klinik değerlendirmeye bağlıdır:
Emzirme dönemleri, ağır ve oreta şiddetteki karaciğer ve böbrek yetmezlikleri, enfeksiyon hastalıkları ve bağırsaktaki bakteri florasının bozulduğu durumlar, ameliyat travma, devamlı konmuş sondalar, ağır ve orta dereceli hipertansiyon.
Aşağıdaki etkenler kanda protrombin zamanını artışına neden olabilirler: Endojen etkenler, eksojen etkenler.
Aşağıdaki etkenler, kanda protrombin zamanın kısalmasına neden olabilir:
Endojen etkenler
Ödem, kumarin tedavisine karşı ırsi direnç, hiperlipemi, hipotroidizm.
, Eksojen etkenler
Alkol, barbiratlar, klorhidrat, primidon ve rifampin.