Kullanım Şekli:

Multipl skleroz hastalığının tedavisinde deneyimli hekimler tarafından
kullanılmalıdır. Betaferon çözeltisi, uygulamadan önce biri etken
madde, diğeri çözücü içeren iki vialden hazırlanır. Hazırlanan
çözeltinin 1 ml’si gün aşırı (her ikinci gün) s.c. yolla enjekte
edilir.

Endikasyonları:

Ayakta tedavi gören ve son iki yılda en az iki nörolojik disfonksiyon atağı
geçirmiş, tam ya da kısmi iyileşme arz eden, relapsing-remitting
tipinde olan multipl skleroz hastalarının tedavisinde endikedir. Bu
hasta grubunda, klinik nükslerin sıklığını ve ağırlık derecesini
düşürür ve multipl skleroza bağlı hospitalizasyon oranını azaltır.
Aynı zamanda hastanın ataksız geçirdiği süre uzamaktadır. MRG
(manyetik rezonans görüntüleme) vasıtasıyla saptanabilen lezyon
alanları (disease burden) ve aktiviteleri üzerinde belirgin etkisi
vardır. MRG ile lezyon alanlarında saptanan bir genişlemenin, EDSS (expanded
disability status scale) diye adlandırılan özel skorlama sistemi ile
ölçülebilen özürlülük derecesinin artmasıyla doğrudan ilişkili olduğu
gösterilmiştir. Progresif tipte multipl skleroz hastalarında henüz
araştırılmamıştır. Klinik çalışmalar her hastanın interferon beta
tedavisine yanıt veremeyebildiğini göstermiştir. Bazı hastalarda bu
tedaviye rağmen ataklar esnasında semptomların ağırlaştığı
gözlenmiştir. Tedaviye hangi hastanın nasıl yanıt vereceği önceden
bilinememektedir.

Kontrendikasyonları:

Gebelikte, doğal ya da rekombinant interferon beta veya human albumine
karşı hipersensitivite durumunda kullanılmamalıdır. 18 yaşın altındaki
hastalarda araştırılmadığından bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
Ayrıca, anamnezlerinde ağır depresyon ve/veya intihar düşüncesi,
karaciğer yetmezliği olan ve tatminkar bir tedavi görmeyen epilepsi
hastalarında da kullanılmamalıdır. Ağır bir aşırı duyarlılık
reaksiyonunun oluşması halinde tedavi kesilmeli ve gereken tıbbi
müdahale yapılmalıdır.

Uyarılar:

Hastalarda depresyon ve intihar düşünceleri bildirilmiştir. Hasta
nöbetler geçiriyorsa, depresyon durumunda ya da kalp rahatsızlıkların
varlığında dikkatle kullanılmalıdır. Ayrıca kemik iliği
rahatsızlıklarında da dikkatle uygulanmalıdır. Beyaz küre sayısında
meydana gelen bir azalma, hastanın ateş ve enfeksiyon gelişimi
bakımından yakın takibini gerektirir. Böbrek rahatsızlıkları olan
hastalardaki kullanımı ile ilgili herhangi bir deneyim yoktur. Bu tür
hastalar tedavi boyunca böbrek fonksiyonu açısından izlenmelidir.
İnsan fertilitesini olumsuz etkileyip etkilemediği bilinmemektedir,
ancak diğer interferonlarla elde edilen tecrübelere göre erkek ya da
kadın fertilitesinde bir azalma olasılığı göz önünde tutulmalıdır. MS
çalışmaları esnasında yapılan tetkiklerde, hastaların %45’inde en az
bir kez serumda interferon beta’yı nötralize eden bir aktivite
gelişmiştir. Olguların 1/3’ünde, müteakip bir tayinde de nötralizan
aktivite gösterilmiştir. Bu nötralizan aktivite gelişmesine, kendini
19-24 ay sonra gösteren klinik etkinlik azalması da eşlik etmektedir.
Nötralizan aktiviteye bağlı yeni advers etkiler gözlenmemiştir. Ancak
endojen interferon beta ile çapraz reaktivite olasılığı
araştırılmamıştır. Nötralizan aktivite geliştirmiş ve tedaviyi kesmiş
hastalarla ilgili çok az veri vardır. Enjeksiyon yerinde meydana
gelebilen nekrozun nadiren cerrahi yöntemle temizlenmesi ve daha da
nadiren deri grefingi gerebilir ve iyileşme süresi 6 ayı
bulabilmektedir. Hastada birden fazla lezyon oluşursa, tedaviye
lezyonlar iyileşene kadar ara verilmelidir. Nekrozun tek ve fazla
yaygın olmaması koşuluyla hasta tedaviyi sürdürebilir, zira bu tür
olgularda tedavi altında da iyileşme gözlenmiştir. Enjeksiyon yerinde
bir nekrozun oluşma riskini asgariye indirmek amacıyla hasta, aseptik
bir enjeksiyon tekniğinin uygulanması ve enjeksiyon bölgesinin her
enjeksiyonda değiştirilmesi konusunda uyarılmalıdır. Gebelikte
kullanılmamalıdır. Tedavisi gören ve doğurganlık çağında olan bir
kadın, uygun kontraseptif önlemler almalıdır. Tedavi altında hamile
kalındığında, ilaç hemen kesilmelidir ve derhal doktora
başvurulmalıdır. İnsanda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Teorik
olarak emzirilen bebekte ilacın istenmeyen etkileri ortaya
çıkabileceğinden, emzirmenin ya da ilacın kesilmesi
değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri:

Enjeksiyon yerinde kızarıklık, şişlik, renk değişikliği, enflamasyon,
ağrı, hipersensitivite, nekroz ve sıkca nonspesifik reaksiyonlar
gözlenmiştir. Gribe benzer semptomlar (ateş, titreme, adale ağrısı,
umumi bir hastalık hissi veya terleme) sıkca gözlenmektedir. Bu
semptomlar zaman içinde azalmaktadır. Premenopozal kadınlarda adet
düzensizlikleri oluşabilir. Depresyon, anksiyete, emosyonal
instabilite, identite ya da realite kaybı (depersonalizasyon),
konvülziyonlar, intihar teşebbüsü ve konfüzyon gibi merkezi sinir
sistemin ait yan etkiler gözlenmiştir. Ağır hipersensivite
reaksiyonları nadirdir. Beyaz kan hücrelerinde azalma meydana
gelebilir ve enzim aktiviteleri, karaciğer fonksiyonuna bağlı olarak
artabilir. Bu bakımdan beyaz kan hücresi sayısı ve serum kimyasına (SGOT,
SGPT) tedavi öncesinde bakılmalı ve tedavi boyunca belirli aralıklarla
kontrol edilmelidir.

İlaç Etkileşimleri:

Yeterli klinik deneyim olmadığından, MS hastalarında kortikoidler ya da ACTH
dışında, başka immünomodülatörlerle birlikte kullanımı önerilmez.
Metabolizasyonları açısından Sitokrom P450 enzim sistemine bağlı olan
ilaçlar ile birlikte dikkatle uygulanmalıdır. Bu tür ilaçlar arasında
bazı yaygın kullanılan antipiretikler ve oral kontraseptifler
bulunmaktadır.